en_Gohonzon by Temple

Gohonzon by Temple

Temple 1
Shaka Nyorai

nōmaku, sanmanda, bodanan, baku

Temple 2
Amida Nyorai

om amirita tesei karaun

Temple 3
Shaka Nyorai

nōmaku, sanmanda, bodanan, baku

Temple 4
Dainichi Nyorai

om abira unken bazaradadoban

Temple 5
Jizō Bosatsu

om kaka kabi sanmaei sowaka

Temple 6
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 7
Shaka Nyorai

nōmaku, sanmanda, bodanan, baku

Temple 8
Senju Kannon Bosatsu

om bazara tarama kiriku

Temple 9
Shaka Nyorai

nōmaku, sanmanda, bodanan, baku

Temple 10
Senju Kannon Bosatsu

om bazara tarama kiriku

Temple 11
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 12
Kokōzō Bosatsu

nōbō akyashyakyarabaya on arikyamari bori sowaka

Temple 13
Jūichimen Kannon Bosatsu

om maka kyarorikya sawaka

Temple 14
Miroku Bosatsu

om mai tareiya sowaka

Temple 15
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 16
Senju Kannon Bosatsu

om bazara tarama kiriku

Temple 17
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 18
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 19
Jizō Bosatsu

om kaka kabi sanmaei sowaka

Temple 20
Jizō Bosatsu

om kaka kabi sanmaei sowaka

Temple 21
Kokōzō Bosatsu

nōbō akyashyakyarabaya on arikyamari bori sowaka

Temple 22
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 23
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 24
Kokōzō Bosatsu

nōbō akyashyakyarabaya on arikyamari bori sowaka

Temple 25
Jizō Bosatsu

om kaka kabi sanmaei sowaka

Temple 26
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 27
Jūichimen Kannon Bosatsu

om maka kyarorikya sawaka

Temple 28
Dainichi Nyorai

om abira unken bazaradadoban

Temple 29
Senju Kannon Bosatsu

om bazara tarama kiriku

Temple 30
Amida Nyorai

om amirita tesei karaun

Temple 31
Monju Bosatsu

om, arahashyanō

Temple 32
Jūichimen Kannon Bosatsu

om maka kyarorikya sawaka

Temple 33
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 34
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 35
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 36
Fudō Myōō

nōmaku sanmanda bazaradan sendamakaroshyada sohataya un tarata kanman

Temple 37
Fudō Myōō

nōmaku sanmanda bazaradan sendamakaroshyada sohataya un tarata kanman

Temple 38
Senju Kannon Bosatsu

om bazara tarama kiriku

Temple 39
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 40
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 41
Jūichimen Kannon Bosatsu

om maka kyarorikya sawaka

Temple 42
Dainichi Nyorai

om abira unken bazaradadoban

Temple 43
Senju Kannon Bosatsu

om bazara tarama kiriku

Temple 44
Jūichimen Kannon Bosatsu

om maka kyarorikya sawaka

Temple 45
Fudō Myōō

nōmaku sanmanda bazaradan sendamakaroshyada sohataya un tarata kanman

Temple 46
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 47
Amida Nyorai

om amirita tesei karaun

Temple 48
Jūichimen Kannon Bosatsu

om maka kyarorikya sawaka

Temple 49
Shaka Nyorai

nōmaku, sanmanda, bodanan, baku

Temple 50
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 51
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 52
Jūichimen Kannon Bosatsu

om maka kyarorikya sawaka

Temple 53
Amida Nyorai

om amirita tesei karaun

Temple 54
Fudō Myōō

nōmaku sanmanda bazaradan sendamakaroshyada sohataya un tarata kanman

Temple 55
Daisetsū–chishō Bosatsu

namu daisatsu chisho bosatsu

Temple 56
Jizō Bosatsu

om kaka kabi sanmaei sowaka

Temple 57
Amida Nyorai

om amirita tesei karaun

Temple 58
Senju Kannon Bosatsu

om bazara tarama kiriku

Temple 59
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 60
Dainichi Nyorai

om abira unken bazaradadoban

Temple 61
Dainichi Nyorai

om abira unken bazaradadoban

Temple 62
Jūichimen Kannon Bosatsu

om maka kyarorikya sawaka

Temple 63
Bishamonten

namu daisatsu chisho bosatsu

Temple 64
Amida Nyorai

om amirita tesei karaun

Temple 65
Jūichimen Kannon Bosatsu

om maka kyarorikya sawaka

Temple 66
Senju Kannon Bosatsu

om bazara tarama kiriku

Temple 67
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 68
Amida Nyorai

om amirita tesei karaun

Temple 69
Shō Kannon Bosatsu

om arorikya sowaka

Temple 70
Batō Kannon Bosatsu

om amirito dohanba un hatta sowaka

Temple 71
Senju Kannon Bosatsu

om bazara tarama kiriku

Temple 72
Dainichi Nyorai

om abira unken bazaradadoban

Temple 73
Shaka Nyorai

nōmaku, sanmanda, bodanan, baku

Temple 74
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 75
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 76
Yakushi

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 77
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka

Temple 78
Amida Nyorai

om amirita tesei karaun

Temple 79
Jūichimen Kannon Bosatsu

om maka kyarorikya sawaka

Temple 80
Senju Kannon Bosatsu

om bazara tarama kiriku

Temple 81
Senju Kannon Bosatsu

om bazara tarama kiriku

Temple 82
Senju Kannon Bosatsu

om bazara tarama kiriku

Temple 83
Shō Kannon Bosatsu

om arorikya sowaka

Temple 84
Senju Kannon Bosatsu

om bazara tarama kiriku

Temple 85
Shō Kannon Bosatsu

om arorikya sowaka

Temple 86
Jūichimen Kannon Bosatsu

om maka kyarorikya sawaka

Temple 87
Shō Kannon Bosatsu

om arorikya sowaka

Temple 88
Yakushi Nyorai

om korokoro sendari matōgi sowaka